Vui lòng chọn Tỉnh/Thành phố Khoảng giá: từ VN? đến VN?
Error
  • XML Parsing Error at 1:92. Error 9: Invalid character
PHU PHONG REAL ESTATE

Cng ty chng ti thu 1 c?n nh c?p 4 v quy?n s? d?ng ??t c?n nh ? c?a ng D. (bn cho thu) ?? xy d?ng v?n phng cng ty. Theo th?a thu?n gi?a hai bn, sau khi k h?p ??ng cho thu, bn thu ???c php d? b? ph?n nh ? c?p 4 ?? xy d?ng v?n phng cng ty.

Trong h?p ??ng cho thu th? hi?n th?i gian cho thu l 10 n?m, m?c ?ch cho thu ?? xy d?ng v?n phng cng ty v c?ng quy ??nh r ton b? ti s?n ???c xy d?ng trn ph?n ??t cho thu l ti s?n thu?c quy?n s? h?u c?a cng ty chng ti (bn thu ??t). Sau 10 n?m thu, khi h?p ??ng cho thu ch?m d?t, chng ti s? tho d? ph?n k?t c?u ? v hon tr? ton b? ph?n ??t thu cho bn cho thu.

Tuy nhin, gi?y php xy d?ng v?n mang tn ng D. v trong h?p ??ng xy d?ng, ha ??n ti chnh ngy 31-12-2008 (ha ??n xy d?ng ??u vo) ??u do ??n v? chng ti ??ng tn (bn ch? ??u t?).

Chng ti mu?n bi?t trong tr??ng h?p trn, ??n v? chng ti c hon cng sang tn chng ti ???c khng? N?u khng hon cng ???c th chng ti c ???c php ??a t?t c? chi ph xy d?ng v?n phng cng ty trn ph?n ??t thu ? vo ti s?n c? ??nh cng ty ?? trch kh?u hao?

Tr??ng h?p khng ???c ??a vo ti s?n c? ??nh c?a cng ty th chi ph thu quy?n s? d?ng ??t v chi ph xy d?ng ni trn c?a ??n v? chng ti ???c h?ch ton vo chi ph no? Phn b? nh? th? no v ph??ng th?c h?ch ton vo ti kho?n no l h?p l theo ?ng php lu?t?

??i di?n Cng ty M? Thu?t (Q.Tn Bnh, TP.HCM)

- Lu?t s? Nguy?n V?n H?u tr? l?i:

Theo quy ??nh c?a php lu?t dn s? v? h?p ??ng thu ti s?n th thu ti s?n l s? th?a thu?n gi?a cc bn, theo ? bn cho thu giao ti s?n cho bn thu ?? s? d?ng trong m?t th?i h?n, cn bn thu ph?i tr? ti?n thu.

Nh? v?y c ngh?a l cng ty b?n ch? c quy?n s? d?ng c?n nh trong th?i h?n 10 n?m nh? ? th?a thu?n, khng c quy?n s? h?u c?n nh ? thu. ?i?u ny c ngh?a cng ty khng ???c ??ng tn trong gi?y ch? quy?n nh m ng??i cho thu v?n l ch? s? h?u c?n nh.

T?i ?i?m 2.13 kho?n 2 m?c IV thng t? 130/2008/TT-BTC ngy 26-12-2008 c?a B? Ti chnh h??ng d?n thi hnh m?t s? ?i?u c?a Lu?t thu? thu nh?p doanh nghi?p s? 14/2008/QH12 v h??ng d?n thi hnh ngh? ??nh s? 124/2008/N?-CP ngy 11-12-2008 c?a Chnh ph? quy ??nh chi ti?t thi hnh m?t s? ?i?u c?a Lu?t thu? thu nh?p doanh nghi?p quy ??nh:

??i v?i chi ph s?a ch?a ti s?n c? ??nh ?i thu m trong h?p ??ng thu ti s?n quy ??nh bn ?i thu c trch nhi?m s?a ch?a ti s?n trong th?i gian thu, th chi ph s?a ch?a ti s?n c? ??nh ?i thu ???c php h?ch ton vo chi ph ho?c phn b? d?n vo chi ph nh?ng th?i gian t?i ?a khng qu 3 n?m.

Theo ?, n?u ? c th?a thu?n vi?c cng ty b?n s? s?a ch?a c?n nh thnh v?n phng trong h?p ??ng thu th cng ty b?n c th? h?ch ton vo chi ph nh? quy ??nh trn.

V? ph??ng th?c h?ch ton vo ti kho?n no th cng ty b?n c th? lin h? Chi c?c Thu? Q.Tn Bnh ?? h?i thm chi ti?t v? ph??ng th?c h?ch ton.

Lu?t s? NGUY?N V?N H?U
(www.legalvn.com)
PPR.vn - Theo DiaOc TTO

 

Ph Phong


L?i nh?n

Nh?m t?o ?i?u ki?n cho qu khch. Chng ti chnh th?c ko di th?i gian giao d?ch, c? th? nh? sau:
Sng: T? 6h45 ??n 12h
Chi?u
: 13h30 ??n 17h
T?i
: 17h30 ??n 21h
Lm vi?c hng tu?n t? th? hai ??n ch? nh?t

Tm chnh xc c?m t?

Tm t??ng ??i